Latest Entries
4. Chỉ số kỹ thuật - Technical indicators

Giới thiệu chỉ báo kỹ thuật – Technical indicators

Trong phần trước ta đã tìm hiểu các kiểu hình cơ bản của đồ thị giá. Giờ đây ta đã có thể nhận diên được các kiểu hình này và biết được cách thức kinh doanh khi nó xuất hiện. Trong phần này ta sẽ bắt đầu một serial nghiên cứu về các chỉ báo … Continue reading